POLITYKA PRYWATNOŚCI USŁUG ACER


Nasze zobowiązania...

Firma Acer Inc., z siedzibą pod adresem: 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C., i grupa powiązanych firm na całym świecie (włącznie – między innymi – ze stowarzyszonymi markami Gateway, eMachines i Packard Bell, zgodnie z listą dostępną pod adresem www.acer-group.com/officelist.html) (zbiorczo: „Acer” "nasz(-a,-e)" lub „my”) – szanujemy prywatność naszych klientów i gości odwiedzających nasze witryny internetowe. Niniejsze zasady Polityki Prywatności informują użytkownika o stosowanych przez nas regułach gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, przesyłania i wykorzystywania informacji osobistych oraz o dostępnych możliwościach wyboru w zakresie gromadzenia i wykorzystania informacji osobistych.

Użytkownik może uzyskać dostęp do usługi Acer („Usługa”) przez naszą witrynę internetową, aplikacje w urządzeniach, przez funkcje API i za pośrednictwem udogodnień innych firm. „Urządzenie” to dowolny komputer używany do korzystania z naszej Usługi, w szczególności komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie elektroniczne. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje dostęp użytkownika do naszej usługi niezależnie od sposobu dostępu. Poprzez korzystanie z naszej Usługi użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie, ujawnianie i inne wykorzystanie danych opisane w Polityce Prywatności.


Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób:

Gromadzimy różne rodzaje informacji, pomagające nam lepiej obsługiwać klientów i użytkowników naszej strony sieci web:

  • Adresy protokołu internetowego (IP). Nasz serwer internetowy automatycznie rozpoznaje i przechowuje adres IP (adres sieciowy komputera') każdego odwiedzającego lub przeglądającego naszą stronę internetową lub korzystającego z naszej Usługi w celu ustalenia, które części naszej strony sieci web są odwiedzane i ile czasu odwiedzający je przeglądał. Informacje te pomagają nam w zrozumieniu wzorców zachowań odwiedzających za pośrednictwem naszej Usługi i strony – tak, aby można było poprawić użyteczność naszej strony. Komputer użytkownika udostępnia te informacje automatycznie po każdym zalogowaniu, chyba że użytkownik uaktywnił technologię blokowania, dostępną w niektórych przeglądarkach.
  • Informacje o urządzeniu. Możemy gromadzić informacje o urządzeniu, takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i unikatowe identyfikatory urządzenia. Możemy także zbierać i przechowywać informacje osobiste (w tym dane osobowe) lokalnie w urządzeniu użytkownika z wykorzystaniem takich mechanizmów jak pamięć masowa sieci web (włącznie z HTML 5) i pamięć cache danych aplikacji.
  • Pliki cookie: Podobnie jak wiele współczesnych stron sieci web, możemy wykorzystywać standardową technologię o nazwie cookie, do gromadzenia informacji o sposobie wykorzystania naszej strony sieci web w celu poprawienia jej atrakcyjności, poprzez określenie obszarów strony, cieszących się największym zainteresowaniem, a także zapamiętanie użytkownika na wypadek jego powrotu. Nie chcemy i nie zamierzamy naruszać prywatności użytkownika przy jego odwiedzinach naszej strony. Większość przeglądarek umożliwia usuwanie plików cookie z dysku twardego komputera, blokowanie akceptacji cookie lub ostrzeganie przed zapisaniem cookie. Można włączyć ustawienie przeglądarki generujące ostrzeżenie o odebraniu cookie, co daje użytkownikowi możliwość decydowania o odrzuceniu lub akceptacji pliku cookie. Pliki cookie mogą być także wykorzystywane przez zewnętrzne firmy reklamowe, przy umieszczaniu reklam na naszej stronie web, a te pliki cookie pomagają w kontrolowaniu wyświetlanych reklam. Takie firmy reklamowe mogą wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia informacji nie dających się powiązać z osobą użytkownika. Firmy reklamowe wykorzystują te informacje do planowego doboru reklam i do ustalania ich skuteczności.
  • Dane osobowe. Jakkolwiek na ogół nie wymagamy podawania danych osobowych dających się powiązać z konkretną osobą do odwiedzania lub korzystania z naszej strony sieci web, czasami możemy prosić o podanie takich danych osobowych, jak na przykład adres e-mail, nazwa, adres pocztowy, numer telefoniczny, numer karty kredytowej, dane demograficzne lub stały identyfikator (taki jak nazwa użytkownika i hasło). Dostarczenie tych informacji umożliwia wykonywanie zakupów, rejestrację produktów, otrzymywanie pomocy, prowadzenie z nami korespondencji, wypełnianie ankiet online, subskrybowanie list mailingowych i newsletterów lub rejestracja dla uzyskania zniżek przy zakupach. Nie wymagamy podawania drażliwych informacji osobistych (takich jak informacje o zdrowiu, przekonaniach politycznych lub religijnych, domniemanych lub popełnionych przestępstwach, orientacji seksualnej) i prosimy o niepodawanie nam takich informacji. Wszelkie dobrowolnie podane nam informacje zostaną wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności.


Do czego wykorzystujemy informacje osobiste:


Udostępnione nam informacje osobiste mogą być wykorzystywane do podnoszenia jakości obsługi klienta przez Acer. Dane te możemy wykorzystać do zwiększenia atrakcyjności naszej strony sieci web i wszelkich innych form kontaktu z nami. Bez wcześniejszego informowania użytkownika nie gromadzimy, ani nie wykorzystujemy udostępnionych nam informacji, do żadnych innych celów poza sytuacjami, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez lokalne prawo.

O ile użytkownik sam nie zdecyduje inaczej (zgodnie z opisem poniżej) będziemy wysyłać mu informacje o aktualizacjach naszych produktów, specjalnych ofertach i innych nowych produktach i usługach Acer, które według naszego odczucia mogą być dla użytkownika interesujące. Nadawcą tych bezpośrednich wiadomości pocztowych może być wyłącznie firma Acer (lub przedstawiciele pracujący z upoważnienia firmy Acer). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich wiadomości pocztowych, wystarczy to określić podczas podawania nam swoich informacji osobistych. W dowolnie wybranym czasie użytkownik może zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości pocztowych, poprzez kontakt z Acer; sprawdź opis w części poniżej.

Możemy także wykorzystywać dane użytkownika w celu zachowania zgodności z prawem lub do obrony przed roszczeniami w ramach prawa, albo gdy jest to konieczne dla zabezpieczenia zgodnych z prawem interesów i potrzeb firmy Acer, w którym to przypadku podjęte zostaną należyte środki w celu zabezpieczenia praw użytkownika i zadbania o to, by wykorzystanie informacji było uzasadnione, zgodne z prawem i stosowne do potrzeb.

W zakresie dozwolonym przez prawo informacje podane przez użytkownika mogą być wykorzystywane, przetwarzane i przesyłane przez dowolny z podmiotów należących do grupy Acer (lub przez podwykonawców działających na ich zlecenie) w różnych częściach świata, także poza krajem zamieszkania użytkownika. Mogą to być także regiony, w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Listę upoważnionych podmiotów z grupy Acer (wraz z adresami siedzib), które mogą mieć dostęp do danych użytkownika i tym samym być ich administratorami, można uzyskać pod adresem www.acer-group.com/officelist.html. Podmioty te mogą nadal korzystać z danych użytkownika nawet wtedy, gdy przestaną należeć do grupy Acer. Wszystkie firmy związane z Acer, które otrzymują dane użytkownika, będą z nich korzystać zgodnie z tą Polityką prywatności.

Acer, bez Państwa zgody, nie udostępni waszych danych osobowych żadnej organizacji zewnętrznej w celach marketingowych ani akwizycyjnych. Państwa dane mogą być przekazywane agentom lub podwykonawcom Acer w celu świadczenia usług, przetwarzania transakcji lub sporządzania analiz statystycznych na rzecz firmy Acer. Na przykład, jeżeli musimy nadać do Państwa przesyłkę, musimy podać firmie wysyłkowej wasze dane imienne oraz adres. Przedstawicielom osób trzecich i podwykonawcom przekazujemy jedynie minimum informacji niezbędnych dla wykonania żądanych usług lub transakcji.

Dane osobowe mogą też być ujawniane stronom trzecim, gdy wymagają tego lub na to zezwalają przepisy prawa, na przykład na wezwanie organów i urzędów państwowych lub w związku z postępowaniem sądowym. Acer nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek organów państwowych lub sądowych w odniesieniu do informacji i danych użytkownika.

Jeżeli nastąpi fuzja z innym przedsiębiorstwem lub jeśli dowolny podmiot z grupy Acer zostanie przejęty przez inne przedsiębiorstwo (lub rozpocznie związane z tym negocjacje), dane użytkowników mogą zostać udostępnione takiemu przedsiębiorstwu i jego podwykonawcom, jednak w takim przypadku zadbamy o to, żeby zostały podjęte kroki w celu zapewnienia dalszej ochrony praw użytkowników.


Wytyczne dotyczące dzieci:

Grupa Acer NIE będzie świadomie gromadziła danych kontaktowych od dzieci lub osób niepełnoletnich (według lokalnych norm prawnych), a ilekroć uzyskamy wiedzę o tym, że posiadamy dane osobowe dziecka lub osoby niepełnoletniej, usuniemy je z naszych systemów. Grupa Acer zachęca rodziców i opiekunów (oraz innych przedstawicieli prawnych) do spędzania czasu online z dziećmi i uczestnictwa online w ich działaniach. Dzieci i osoby niepełnoletnie mają prawo korzystać z naszych usług związanych z transakcjami online WYŁĄCZNIE wtedy, jeżeli rodzic lub opiekun zgodzi się na to i zapłaci za transakcję (lub też w zakresie dozwolonym przez stosowne prawo). Dzieci i osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zezwolenie rodziców lub opiekunów na dokonywanie określonych transakcji na tej stronie sieci web.


Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych:

Użytkownicy zamieszkali poza terenem Stanów Zjednoczonych i korzystający z naszej strony sieci web lub kontaktujący się z nami spoza Stanów Zjednoczonych, powinni mieć na uwadze, że ich dane osobowe mogą być przechowywane, przetwarzane i przesyłane w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się wiele naszych serwerów. Przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, w szczególności przepisy o ochronie danych osobowych, mogą nie być tak rygorystyczne, jak w kraju zamieszkania użytkownika, tym niemniej użytkownik może mieć pewność, że dbamy o ochronę jego prywatności. Korzystając z naszej Usługi, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych do naszych ośrodków i stron trzecich, którym udostępniamy te dane na zasadach opisanych w tej Polityce prywatności.


Użytkownicy z Unii Europejskiej :

Ilekroć powierzone nam informacje są przekazywane przez firmę z grupy Acer na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EEA”) lub Szwajcarii – innej firmie z grupy Acer poza EEA lub Szwajcarią, wówczas podejmowane są odpowiednie kroki w celu zapewnienia dostatecznej ochrony tych danych. Należy pamiętać, że ta zasada Polityki Prywatności nie ma zastosowania do danych i informacji zapisanych w usłudze pamięci masowej w chmurze, jeśli dane i informacje są przechowywane na serwerze poza Europą. W takim przypadku użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za ryzyko związane z przechowywaniem danych poza Europą.


Użytkownicy z Tajwanu:

Jeżeli jesteście Państwo użytkownikiem z Tajwanu, niniejszym – zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na Tajwanie – pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

  Będziemy przechowywać, a w razie potrzeby wykorzystamy Państwa dane osobowe począwszy od chwili przekazania ich nam w jakikolwiek sposób do chwili wystąpienia przez Państwa o ich usunięcie. Obszar geograficzny wykorzystywania przez nas waszych danych osobowych ogranicza się jedynie do terytorium Tajwanu, jurysdykcji obejmującej Państwa lokalizację oraz miejsce, gdzie działa przedsiębiorstwo zależne Acer.

  Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, możecie Państwo wykonywać następujące prawa w odniesieniu do waszych danych osobowych:

  (1) wszelkie zapytania i wnioski o dokonanie przeglądu informacji osobowych (opłaty zróżnicowane w zależności od indywidualnego przypadku);
  (2) wszelkie wnioski o sporządzenie duplikatów informacji osobowych (opłaty zróżnicowane w zależności od indywidualnego przypadku);
  (3) wszelkie wnioski o uzupełnienie lub korektę informacji osobowych;
  (4) wszelkie wnioski o zaprzestanie gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania informacji osobowych; oraz
  (5) wszelkie wnioski o usunięcie informacji osobowych.

   Serwery zapewniające usługi online każdego dnia przetwarzają i przechowują olbrzymie ilości informacji, rejestrując jednocześnie proces ich przetwarzania. Takie zapisy komputerowe zwane są "plikami logowania" ("log files"). Po przetworzeniu zawartych w plikach logowania informacji – są one przechowywane, a dalszy dostęp do nich jest blokowany. Informacje znajdujące się na Państwa koncie mogą pozostawać w plikach logowania naszych aktywnych serwerów przez okres przechowywania informacji.

  W sytuacji jeżeli przekazywane przez Państwa informacje zawierają dane osobowe dotyczące osób trzecich, wówczas powinniście Państwo potwierdzić, że dana osoba trzecia zna swoje prawa wynikające z niniejszych zasad Polityki Prywatności oraz zagwarantować, że uzyskaliście Państwo zgodę takiej osoby trzeciej, a także upoważnić nas do wykorzystywania danych osobowych tej osoby trzeciej na zasadach niniejszej Polityki Prywatności.

  W przypadku jeżeli odmówicie nam Państwo przekazania swoich danych osobowych, lub jeżeli wystąpicie o zaprzestanie ich wykorzystywania, przetwarzania oraz wykorzystywania, lub też wystąpicie o usunięcie swoich danych osobowych – wówczas nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem w odpowiednich kwestiach dotyczących naszej Usługi, nie będziemy mogli prowadzić dokumentacji dla celów przyszłych zapytań, nie będziemy mogli dostarczać Państwu najnowszych informacji dotyczących naszej Usługi ani przeprowadzać badań rynkowych klientów, oraz nie będziemy mogli kontynuować naszej Usługi i nie będziemy też odpowiedzialni za jakiekolwiek wynikające stąd straty.

  W przypadku jeżeli jakiekolwiek przekazane nam przez Państwa dane osobowe są niewystarczające dla potwierdzenia autentyczności waszej tożsamości, jeżeli wynikają z jakiejkolwiek fałszywej tożsamości lub kradzieży tożsamości albo są nieprawdziwe – wówczas będziemy mieli prawo wypowiedzieć Państwu świadczenie naszej Usługi. Wyrażamy ubolewanie z powodu jakichkolwiek niedogodności stąd wynikających, gdyby takowe wystąpiły.


Wykorzystywanie i ujawnianie anonimowych informacji zbiorczych:

Acer może także gromadzić, agregować i przetwarzać anonimowe informacje o klientach i osobach korzystających online z naszej strony sieci web, takich jak ich hobby, zainteresowania, nawyki nabywcze, itp. Te dane mogą być później wykorzystywane w celu dostosowania treści i reklam do potrzeb i oczekiwań odwiedzających osób. Ponadto Acer może także udostępniać dane w formie zbiorczej reklamodawcom, partnerom handlowym, sponsorom i innym podmiotom zewnętrznym w celu poinformowania ich np. o procentowym udziale odwiedzających mężczyzn i kobiet, czy też o różnych przedziałach wiekowych osób.


Środki bezpieczeństwa:

Zapewniamy ochronę udostępnianych nam przez Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych w Acer mają tylko te osoby, dla których jest to niezbędne dla wykonywania ich pracy. Kierujemy się zasadą zachowania integralności danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa, Acer wykorzystuje szereg różnych technik zabezpieczeń, takich jak SET lub standardowy w branży mechanizm szyfrowania SSL (Secure Socket Layer), przy transmisji danych kart kredytowych lub ilekroć istnieje wymóg posłużenia się danymi osobowymi – w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem ze strony użytkowników; nie możemy jednakże zagwarantować, i nie gwarantujemy – bezpieczeństwa w Internecie.


Zapytania - prawa użytkownika:

W związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, użytkownikowi przysługują określone prawa:

  • Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy jego dane osobowe są, czy też nie są przetwarzane.
  • Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji: (i) o źródle pozyskania jego danych osobowych; (ii) o celu i metodach ich przetwarzania; (iii) o tożsamości kontrolującego dane osobowych; oraz (iv) o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym jego dane osobowe mogą zostać przekazane.
  • Użytkownik ma prawo do uzyskania: (i) aktualizowania, poprawiania lub integracji swoich danych; oraz (ii) usuwania, anonimizacji lub blokowania swoich danych, jeśli są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się w całości lub w części (i) w uzasadnionych prawnie przypadkach, przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych, nawet jeśli przetwarzanie danych przebiega zgodnie z celem ich pozyskania; oraz (ii) przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych, jeśli celem tego przetwarzania jest wysyłanie materiałów marketingowych, sprzedaż bezpośrednia lub prowadzenie ankiet handlowych i marketingowych.

Pytania lub wątpliwości związane z przyjętą przez Acer polityką przetwarzania danych osobowych pozyskanych poprzez tę usługę online należy kierować na adres privacy_officer@acer.com. Ewentualnie, pytania dotyczące konkretnego zastosowania danych lub lokalnych zasad ich przetwarzania należy kierować do podmiotu grupy Acer, któremu dane zostały udostępnione. Adresy kontaktowe podmiotów z grupy Acer można znaleźć na stronie www.acer-group.com/officelist.html. Aby umożliwić nam sprawniejszą obsługę, prosimy formułować pytania w miarę możliwości w języku angielskim i poinformować nas, z jakiego kraju następuje zgłoszenie, wraz z określeniem marki i modelu produktu (jeśli ma to zastosowanie).


Odmowa pozwolenia na wykorzystywanie danych osobowych:


Użytkownik w każdej chwili może odmówić pozwolenia na wykorzystywanie jego danych osobowych, kontaktując się z Acer. W takim przypadku usuniemy dane osobowe z naszej bazy (naszych baz) danych w możliwie najkrótszym terminie.


Łącza do innych stron sieci web:


Inne strony, do/z których prowadzą łącza do naszej strony sieci web, mogą kierować się innymi zasadami. Acer Inc. nie udostępnia posiadanych danych osobowych tym stronom ani nie odpowiada za znajdujące się na ich stronach informacje i treści. Zachęcamy do zapoznawania się z zasadami polityki prywatności publikowanymi na tych stronach. Acer nie gwarantuje ani nie potwierdza żadnych informacji ani zasad ogłaszanych na stronach sieci web, a nie kontrolowanych przez Acer.


Zakres obowiązywania; Zmiany w Polityce Prywatności:


Niniejsze zasady Polityki Prywatności zostały sporządzone w różnych językach. W przypadku zaistnienia w niniejszej Polityce Prywatności jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską a jakąkolwiek inną wersją językową – moc obowiązującą posiada wersja w języku angielskim. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje zasady korzystania oraz wszelkie zgromadzone informacje. Acer zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności w dowolnym czasie i dlatego zachęcamy do okresowego sprawdzania naszej strony sieci web dla uzyskania jej aktualnej wersji. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na naszej stronie sieci web.


Pytania:


Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub strony sieci web należy kierować na adres: privacy_officer@acer.com. Aby umożliwić nam sprawniejszą obsługę, prosimy formułować pytania w miarę możliwości w języku angielskim i poinformować nas z jakiego kraju następuje zgłoszenie, wraz z określeniem marki i modelu produktu (jeśli ma to zastosowanie).