Menu

Tým, že prostredníctvom týchto internetových stránok alebo inak, odovzdáte svoje osobné informácie spolocnosti Acer, dávate svoj súhlas so zaobchádzaním s vašimi osobnými údajmi spôsobom, ktorý je popísaný v týchto Zásadách.

Náš záväzok platí...

Spolocnost Acer, Inc. so sídlom na adrese 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei 221, Tajvan a jej celosvetový koncern (vrátane pridružených znaciek Gateway, eMachines a Packard Bell), ktorých zoznam môžete nájst na adrese https://www.acer-group.com/ag/en/TW/content/privacy-english , (pod spolocným názvom „koncern Acer“) rešpektuje súkromie našich zákazníkov a návštevníkov online. Tieto Zásady zachovania súkromia vám poskytujú informácie o našich postupoch týkajúcich sa informácií poskytovaných v režime online, ako aj o našich postupoch v súvislosti so zberom, ukladaním, spracovaním, prevodom a používaním osobných informácií, a taktiež o dostupných možnostiach v oblasti zberu a používania vašich osobných informácií.

Aké informácie zbierame a ako ich zbierame:

Pre každého návštevníka, ktorý si prezerá naše internetové stránky, náš internetový server automaticky rozpozná a uloží jeho IP adresu (tj. internetovú adresu pocítaca daného návštevníka), aby zistil, ktoré oblasti našich internetových stránok sa navštevujú a kolko casu na nich každý návštevník strávi. Tieto informácie nám pomáhajú zistit spôsob premávky, ktorým návštevníci naše internetové stránky prezerajú, a tým nám umožnujú zlepšit celkovú využitelnost našich internetových stránok. Tieto informácie poskytuje váš pocítac automaticky pri každom prihlásení, ak ovšem neaktivujete nejaký typ blokujúcej technológie, ktorá je k dispozícii v niektorých prehladávacích programoch.

Aj ked všeobecne pre návštevu a používanie našich internetových stránok nevyžadujeme, aby ste nám poskytli individuálne identifikovatelné informácie, obcas vás môžeme požiadat o poskytnutie osobných informácií ako napr. vašej elektronickej adresy (e-mail), mena, poštovej adresy, telefónneho císla, císla kreditnej karty, demografických informácií alebo nejakého trvalého identifikátora (napr. meno užívatela a hesla), ktorý je spojený s individuálne identifikovatelnými informáciami, co vám umožní urobit nákup, zaregistrovat výrobok, získat technickú pomoc, komunikovat s nami, zúcastnit sa prieskumu robeného formou on-line, dostat sa na zoznam príjemcov urcitých informácií alebo pravidelného spravodaja, alebo sa zaregistrovat pre zvláštne zlavy. Odovzdanie vašich osobných informácií je dobrovolné. Na druhej strane však, ak sa rozhodnete tieto informácie pre niektoré cinnosti neposkytnút, je možné, že sa týchto cinností nebudete môct zúcastnit.

Osobné informácie, ktoré odovzdáte, nezbierame ani nepoužívame na iné, vecne nesúvisiace úcely s výnimkou tých, ktoré predpisujú alebo povolujú miestne zákony bez toho, aby sme vás na to vopred upozornili.

Nežiadame od vás, aby ste poskytli citlivé osobné informácie (napr. informácie o vašom zdravotnom stave, politické alebo náboženské presvedcenie, predpokladané ci preukázané trestné ciny, sexuálnu orientáciu) a žiadame vás týmto, aby ste nám takéto informácie nedávali. Ak niektoré z týchto informácií aj napriek tomu a z vlastnej vôle poskytnete, budú použité len v súlade s týmito Zásadami.

Vaše informácie môžeme tiež používat za úcelom dodržania ustanovení niektorých zákonov alebo k našej obhajobe proti nárokom vzneseným podla takých zákonov alebo tam, kde koncern Acer musí chránit a presadzovat vlastné obchodné záujmy a potreby. V takom prípade venujeme zvýšenú pozornost tomu, aby sme chránili vaše práva a zaistili, aby eventuálne použitie vašich osobných informácií bolo spravodlivé, zákonné a primerané.

Pomocné programy typu „cookies“:

Podobne ako to robia mnohé iné internetové stránky, môžeme aj my využit štandardnú technológiu nazývanú „cookies“ na zber informácií o tom, ako využívate naše internetové stránky, za úcelom zlepšenia týchto služieb tým, že zmeráme, ktoré oblasti našich internetových stránok sa tešia najväcšiemu záujmu alebo na to, aby sme si vás zapamätali pre vašu dalšiu návštevu. Vôbec si neželáme a vôbec nemáme v úmysle porušit vaše súkromie tým, že navštívite naše internetové stránky. Väcšina prehladávacích programov vám umožnuje vymazat tieto malé programy nazývané „cookies“ z pevného disku vášho pocítaca, zablokovat príjem „cookies“ alebo vás upozorní skôr, než sa nejaké takéto „cookies“ uložia. Môžete si nastavit volbu vo vašom prehliadacom programe tak, aby vás vždy upozornil, kedykolvek sa ponúkajú nejaké „cookie“ s tým, že máte možnost tento „cookie“ prijat alebo odmietnut.

„Cookies“ môže používat aj tretia strana, ak si na našich internetových stránkach robí reklamu a zadáva inzeráty reklamnej agentúry a potom si urcí, ktoré inzeráty sa zobrazia. Tieto reklamné agentúry môžu využívat „cookies“ na zber vašich neosobných identifikovatelných informácií. Inzerujúce subjekty potom tieto informácie využívajú na zameranie svojej reklamy a na meranie jej vplyvu.

Software Information

Use of any software that you download from this website is subject to the license terms in the software license agreement that accompanies or is provided with the software. You may not download or install the software until you have read and accepted the terms of the applicable software license agreement. Some software that is bundled with systems may differ from its retail version (if available) and may not include user manuals or all program functionality.

Ako zaobchádzame s osobnými informáciami:

Osobné informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme využít na rozvoj vašich zákazníckych vztahov s koncernom Acer. Chceme tieto údaje použit na to, aby sme podla nich špecificky upravili podobu a použitelnost našich internetových stránok a všeobecne zlepšili vaše vztahy k našej spolocnosti. Ak nám nedáte iné pokyny (ktoré sú popísané dalej), budeme vám posielat informácie o rôzných vylepšených výrobkoch a novinkách, zvláštne ponuky a informácie o iných nových výrobkoch a službách koncernu Acer, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímat. Len koncern Acer (alebo zástupcovia jednajúci menom koncernu Acer) vám budú posielat tieto priame informácie o konecnom užívatelovi. Ak tieto priame informácie nechcete prijímat, oznámte nám to v dobe, ked nám poskytujete svoje osobné informácie. Kedykolvek si budete priat, môžete príjem týchto priamych oznámení a informácií zrušit tak, že budete informovat spolocnost Acer; pozri nižšie uvedenú cast o zrušení týchto informacných služieb.

V rozsahu povolenom zákonom môže k vami poskytnutým informáciám získat prístup, alebo tieto informácie môžu byt prenesené do ktorejkolvek spolocnosti koncernu Acer kdekolvek na celom svete. Medzi tieto lokality patria aj krajiny, ktoré nemajú zákony na ochranu použitia osobných informácií. Zoznam všetkých subjektov koncernu Acer (a ich oficiálnych sídiel), ktoré môžu obdržat vaše údaje v týchto lokalitách a týmito dátami potom disponovat, môžete nájst na elektronickej adrese https://www.acer-group.com/ag/en/TW/content/privacy-english . Toto používanie môže pokracovat aj potom, co prestanú byt súcastou celosvetového koncernu spolocností Acer. Všetky spolocnosti Acer, ktoré obdržia vaše osobné informácie ich budú používat v súlade s týmito Zásadami pre zachovanie súkromia.

Bez vášho súhlasu nebude spolocnost Acer zdielat vaše osobné informácie so žiadnou mimo stojacou organizáciou pre úcely marketingu alebo uchádzanie sa o zakázky. Vaše informácie môžu byt zdielané so zástupcami alebo dodávatelmi spolocnosti Acer pre úcely poskytovania služieb koncernu Acer. Napríklad, ak vám chceme nieco odoslat, musíme oznámit vaše meno a adresu prepravnej spolocnosti. Zástupcom alebo dodávatelom tretích strán poskytujeme len minimálne množstvo informácií potrebných na uskutocnenie požadovanej služby alebo transakcie. Vaše informácie môžu byt tiež oznámené tretím stranám tam, kde nám to predpisuje alebo nás k tomu oprávnuje zákon, napríklad na žiadost štátnych alebo regulacných orgánov alebo v súvislosti s potenciálnym právnym procesom.

Ak sa náš koncern Acer spojí s inou spolocnostou alebo nejakou jeho castou kapitálovo alebo ak získa iný subjekt (alebo sa o takejto transakcii zacne jednat), potom môžeme zdielat vaše informácie s touto inou spolocnostou a jej poradcami, ale ak tak urobíme, podnikneme kroky, aby vaše práva týkajúce sa vašich informácií boli aj nadalej chránené.

Návštevníci z Európskej únie:

V prípadoch, ked koncern Acer v niektorej krajine Európského hospodárského priestoru (EHP) odovzdá vami poskytnuté informácie inej spolocnosti koncernu Acer alebo zástupcovi mimo tento priestor, podnikne potrebné kroky pre primeranú ochranu vašich údajov.

Požiadavky alebo otázky – vaše práva:

Ak máte nejaké otázky alebo obavy týkajúce sa zásad a postupov spolocnosti Acer v súvislosti s osobnými informáciami získanými prostredníctvom týchto internetových stránok, obrátte sa, prosím, na adresu privacy_officer@acer.com. S otázkami o konkrétnom použití a miestnom použití údajov sa môžete tiež obrátit na subjekt koncernu Acer, ktorému ste svoje informácie odovzdali. Kontaktné adresy všetkých subjektov koncernu Acer nájdete na adrese https://www.acer-group.com/ag/en/TW/content/privacy-english . Rýchlejšiu službu vám môžeme poskytnút, ak svoje otázky podla možnosti predložíte v anglictine a poskytnete nám informácie o krajine, z ktorej sa na nás obraciate spolocne s popisom znacky a modelu vášho výrobku.

V súvislosti s uvedeným spracovávaním vašich osobných údajov vás tiež upozornujeme na nasledujúce:

 1. Máte právo získat potvrdenie o tom, ci vaše osobné údaje boli spracované alebo nie.
 2. Máte právo získat informácie:
  1. o zdroji vašich osobných dát;
  2. o úcele a spôsoboch ich spracovania;
  3. o totožnosti subjektu, ktorý disponuje s týmito údajmi;
  4. o subjektoch a typoch subjektov, ktorým môžu byt vaše osobné údaje oznámené.
 3. Máte právo dosiahnut:
  1. aktualizáciu, opravu alebo integráciu vašich údajov;
  2. vymazanie, anonymizáciu alebo zablokovanie vašich údajov, ak boli spracované nezákonne.
 4. Máte právo namietat, celkovo alebo ciastocne:
  1. na zákonnej bázi, proti spracovaniu vašich osobných údajov, a to aj ked sú relevantné pre úcel ich zberu;
  2. proti spracovaniu vašich osobných údajov tam, kde k nemu dochádza za úcelom odoslania reklamných materiálov alebo priameho predaja alebo k uskutocneniu tržného alebo obchodného prieskumu.

Odkazy na iné internetové stránky alebo odkazy z nich na naše:

Iné internetové stránky s odkazmi na naše internetové stránky alebo naopak, môžu mat odlišné zásady. Koncern Acer Inc. nezdiela žiadne získané osobné informácie s takýmito internetovými stránkami a nezodpovedá za žiadne informácie alebo obsah takýchto internetových stránok. Nabádame vás, aby ste si preštudovali podrobnosti zásad zachovania súkromia, ktoré sú uvedené na týchto internetových stránkach. Koncern Acer nerucí za žiadne informácie uverejnené na internetových stránkach, ktoré sú právne riadené nezávislými subjektami.

Bezpecnostné opatrenia:

Chránime osobné informácie, ktoré s nami zdielate. V rámci koncernu Acer je prístup k vašim osobným informáciám obmedzený na okruh osôb, ktoré ich potrebujú na výkon svojej práce. Okrem toho je našou zásadou udržiavat integritu všetkých získaných osobných informácií. Aby sa zabránilo porušeniu ich bezpecia, koncern Acer zbiera všetky osobné údaje a ukladá ich na mieste, ktoré je oddelené od týchto internetových stránok a nemá pripojenie na Internet alebo k inej sieti. Koncern Acer dalej používa na všetkých svojich internetových stránkach celý rad bezpecnostných techník, ako je napríklad SET alebo odvetvovo štandardné šifrovanie Secure Socket Layer (SSL), ak dochádza k prenosu informácií o kreditných kartách alebo ak je potrebné prenášat iné osobné informácie tak, aby ochránil všetky osobné informácie pred prístupom nepovolaných užívatelov. Upozornujeme vás však, že nemôžeme zabezpecit dokonalú bezpecnost na samotnom Internete.

Ako zrušit naše používanie vašich osobných informácií:

Kedykolvek si budete želat, môžete naše používanie vašich osobných informácií zrušit tak, že informujete spolocnost Acer (pozri nižšie). Potom odstránime vaše osobné informácie z našej databázy ci databází tak rýchlo, ako je to možné.

Smernice týkajúce se detí:

Koncern Acer nebude nikdy vedome zbierat spôsobom online kontaktné informácie od detí alebo nezletilých osôb (podla miestnej zákonnej definície). Ak se dozvieme, že máme osobné informácie o dietati ci nezletilej osobe, takéto informácie z nášho systému odstránime. Koncern Acer nabáda rodicov alebo opatrovatelov , aby strávili urcitý cas v režime on-line so svojimi detmi a aj inak sa zúcastnili na online cinnostiach svojich detí. Deti alebo nezletilé osoby sa kvalifikujú pre použitie našich online predajných služieb LEN so súhlasom a platbou rodica alebo opatrovatela alebo len v rozsahu povolenom príslušným zákonom. Dieta alebo nezletilá osoba bude môct robit niektoré transakcie na týchto internetových stránkach len s povolením svojich rodicov alebo opatrovatelov.

Používanie a oznamovanie anonymných združených informácií:

Koncern Acer môže tiež zbierat, združovat a udržovat anonymné informácie o svojich zákazníkoch navštevujúcich naše internetové stránky v režime online, ako sú napríklad hobby a iné záujmy, nákupné zvyky a podobné informácie. Tieto údaje možno potom použit na špecifickú úpravu obsahu a reklamy internetových stránok koncernu Acer pre príjemnejšiu návštevu. Okrem toho môže koncern Acer zdielat takéto združené informácie o našich návštevníkoch so subjektami zadávajúcimi reklamu, s obchodnými partnermi, sponzormi a s inými tretími stranami. Patria sem napríklad informácie o percentuálnom zastúpení mužských a ženských návštevníkov stránok alebo o percentuálnom podiele návštevníkov v urcitej vekovej kategórii.

Zásady upravujú použitie; zmeny v zásadách na ochranu súkromia:

Podmienky týchto Zásad budú upravovat zber a používanie informácií pokial budú v platnosti. Koncern Acer si vyhradzuje právo kedykolvek tieto zásady zmenit a preto vás dôrazne nabádame aby ste si raz za cas naše interenetové stránky opät skontrolovali. Prípadné zmeny v týchto Zásadách na ochranu súkromia vstupujú do platnosti v momente ich uvedenia na naše internetové stránky. Posledná aktualizácia: máj 2009.