Menu

ประกาศทางกฎหมาย

เอเซอร์ อิงค์. บริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 8 เลขที่ 88, เซคชั่น 1, ซินไท่ เดอะฟิฟธ์ โร้ด, ซีจื่อ, นิวไทเป ซิตี้ 221, ไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน และกลุ่มบริษัทเอเซอร์ทั่วโลก (โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อกลุ่มบริษัทเอเซอร์) (“Acer”) โดยประกาศฉบับนี้ Acer ประสงค์ที่จะเตือนให้ท่านทราบว่าการใช้วัสดุใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายว่าด้วยการเผยแพร่ข่าว ตลอดจนข้อบังคับว่าด้วยการสื่อสารและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลหรือวัสดุทั้งปวง ("วัสดุ") ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ Acer ล้วนเป็นสิ่งที่ Acer หรือผู้สร้างสรรค์เดิมรายอื่นๆ จัดหามา ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้ ดาวน์โหลด ทำสำเนา และเผยแพร่เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ภายใต้เงื่อนไขแห่งสัญญาที่ท่านทำไว้กับ Acer หากในปัจจุบัน ท่านไม่ได้ทำสัญญาใดๆ ไว้กับ Acer โดยตรง ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องได้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ (ทั้งนี้ Acer ขอคงประกาศอันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งปวงไว้เช่นเดิม) นอกจากนี้ ท่านไม่อาจทำซ้ำ แสดง เผยแพร่ หรือใช้เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวโดยประการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ท่านได้รับหนังสืออนุญาตเป็นการเฉพาะจาก Acer

การโต้ตอบโดยผู้ใช้

ข้อมูล วัสดุ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ท่านส่งหรือนำมาแสดงไว้บนเว็บไซต์ของ Acer ถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ซึ่งจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านไม่สามารถส่งหรือนำวัสดุใดๆ อันมีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร ดูหมิ่นต่อความเชื่อและศาสนาหรือวัสดุอื่นใดที่อาจขัดต่อกฎหมายมาแสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ ในการนี้ Acer อาจตรวจติดตาม การโต้ตอบของผู้ใช้ที่นำวัสดุดังกล่าวมาแสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ โดยการตรวจติดตามดังกล่าวไม่ถือเป็นหน้าที่ที่ Acer ต้องปฏิบัติแต่ประการใด ทั้งนี้ Acer ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการสื่อสารของผู้ใช้ทุกราย

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ (เรียกรวมกันว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้าที่มีรายการตามตารางด้านล่างนี้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเอเซอร์ อิงค์. ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ ตราสินค้าและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งปวงถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทเหล่านั้น ทั้งนี้ ไม่มีข้อความใดในเว็บไซต์นี้ ที่จะตีความ โดยนัย โดยหลักกฎหมายปิดปากหรือโดยประการอื่นใด ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าวโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก Acer หรือบุคคลภายนอกที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว ดังนั้น จึงห้ามไม่ให้มีการนำเครื่องหมายการค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์นี้ใปใช้ทางที่มิชอบเป็นอันขาด ขอให้ท่านทราบว่า Acer จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนอย่างถึงที่สุดตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ซึ่งรวมไปถึงการดำเนินคดีในทางอาญา


ข้อมูลซอฟต์แวร์

การใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ท่านดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามที่ปรากฏ อยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ที่มีมาหรือจัดมาให้พร้อมกับซอฟต์แวร์นั้นๆ ทั้งนี้ ท่านไม่อาจดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ จนกว่าท่านจะได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ดังกล่าว อนึ่ง ซอฟท์แวร์บางตัวที่จำหน่ายผูกติดมากับระบบอาจแตกต่างจากเวอร์ชั่นที่มีการวางจำหน่าย ในตลาด (ถ้ามี) และอาจไม่มีคู่มือการใช้งานหรือฟังก์ชั่นการใช้งานครบทุกรายการ

ข้อปฏิเสธความรับผิด

Acer ไม่ขอรับรองในความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูลที่นำมาแสดงไว้บนเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และไม่ขอผูกพันตนว่าจะปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ข้อมูลนี้จัดหามาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดย Acer ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ในการรับประกันทั้งปวง ทั้งที่แสดงออก โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายถึงความสามารถในการนำออกจำหน่ายในตลาด ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะหรือการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งนี้ Acer ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนเว็บไซต์นี้หรือกับผลิตภัณฑ์และ/หรือโปรแกรมที่ระบุไว้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยปริยาย ข้อยกเว้นดังกล่าวอาจไม่นำมาบังคับใช้กับท่าน

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดๆ Acer หรือผู้จัดหาสินค้าและบริการของ Acer ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียผลกำไรหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้หรือการทำงานของเว็บไซต์นี้ ตลอดจนลิงค์ใดๆ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ หรือวัสดุหรือข้อมูลที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ใดๆ ทั้งปวงดังกล่าว ไม่ว่าโดยการกระทำ โดยสัญญาหรือโดยการละเมิด ทั้งๆ ที่ได้มีการแจ้งให้ Acer ทราบถึงค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ดังกล่าวแล้ว ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดต่อความเสียหายบางประการ การจำกัดและการยกเว้นความรับผิดดังกล่าวอาจไม่นำมาบังคับใช้กับท่าน

ลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

ลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ปรากฏบนเว็บไซต์แห่งนี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น เมื่อท่านกดเข้าไปยังลิงค์ดังกล่าว ท่านจะออกจากเว็บไซต์แห่งนี้ ทั้งนี้ Acer ไม่ได้ทบทวนหรือควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ตลอดจนไม่ได้ให้การรับรองหรือให้คำรับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านตัดสินใจเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์แห่งนี้ ถือว่าท่านกระทำไปโดยรับความเสี่ยง เองทั้งหมด

* Acer ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

* ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2563