選單

Práva

Acer Inc., se sídlem 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C. a její skupina společností na celém světě, jejichž seznam najdete na těchto stránkách, (dále jen "Acer") upozorňuje, že jakékoli nepovolené používání materiálů uvedených na těchto webových stránkách může představovat porušení autorských práv, zákonů o obchodních značkách, zákonů o ochraně osobních údajů a jejich zveřejňování, jakož i předpisů pro komunikaci a příslušných směrnic.

Copyright

Veškeré informace nebo materiály (dále jen "materiály") uvedené na webových stránkách Acer jsou poskytovány společností Acer nebo jinými tvůrci originálního obsahu. Acer vás opravňuje používat, stahovat, kopírovat a distribuovat dokumenty a související obrázky na těchto webových stránkách v souladu s podmínkami vaší smlouvy se společností Acer. Pokud nemáte uzavřenou smlouvu přímo se společností Acer, smíte používat takové dokumenty a související obrázky výhradně k osobním, neobchodním účelům (za předpokladu, že je uvedeno, že takové dokumenty jsou předmětem autorských práv, popř. jiných majetkových práv) a nesmíte je reprodukovat, předvádět, distribuovat ani jinak používat ke komerčním účelům bez příslušného písemného souhlasu společnosti Acer.

Reakce uživatelů

Veškeré informace nebo materiály či nápady, které zašlete nebo umístíte na webové stránky Acer, budou považovány za veřejné a všeobecně přístupné a bude s nimi nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Je zakázáno zveřejňovat nebo přenášet na tyto stránky, popř. z nich nezákonný, ohrožující, pomlouvačný, hanlivý, obscénní nebo pornografický, znevažující nebo jiný materiál, který by porušoval jakýkoli zákon. Společnost Acer může sledovat reakce uživatelů, které jsou zveřejněny na těchto webových stránkách, avšak není povinna tak činit, a dále odmítá veškerou odpovědnost související s obsahem sdělení jakéhokoli uživatele.

Obchodní značka

Obchodní značky, loga a servisní značky (souhrnně označené jako "obchodní značky") zobrazené na těchto webových stránkách, a to včetně těch, které obsahují níže uvedené tabulky, jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Acer, Inc. v USA a dalších zemích. Ostatní značky a názvy výrobků jsou obchodními značkami a registrovanými obchodními značkami příslušných společností. Žádná informace uvedená na těchto stránkách by neměla být vykládána tak, že jakýmkoliv způsobem poskytuje povolení či právo používat jakékoli ochranné známky zobrazené na těchto webových stránkách bez povolení společnosti Acer nebo třetí strany, která může ochranné známky zobrazené na těchto stránkách vlastnit. Zneužití ochranných známek zobrazených na těchto webových stránkách nebo jakéhokoli jiného obsahu těchto stránek, je výslovně zakázáno. Upozorňujeme, že Acer bude důrazně a s využitím veškerých právních možností chránit své duševní vlastnictví, a to včetně uplatnění případného trestního postihu.


Informace o softwaru

Na používání softwaru, který stahujete z těchto webových stránek, se vztahují licenční podmínky uvedené v dohodě o licenci k softwaru, přiložené k softwaru nebo poskytované spolu s ním. Je zakázáno stahovat a instalovat software, dokud se neseznámíte s podmínkami příslušné smlouvy o poskytnutí licence k softwaru a nepřijmete ji. Některý software, který je dodáván spolu se systémy, se může lišit od maloobchodní verze (pokud je nabízena) a nemusí být dodáván s uživatelskou příručkou anebo nemusí obsahovat veškeré funkce.

Upozornění

Acer nezaručuje přesnost ani vhodnost informací uvedených na těchto webových stránkách k jakémukoli účelu a dále se ani nezavazuje, že bude tyto informace aktualizovat. Tyto informace jsou poskytovány "v takovém stavu, v jakém jsou" a společnost ACER odmítá veškeré záruky, ať už přímé, nepřímé či vyplývající ze zákona, a to včetně nepřímé záruky prodejnosti nebo vhodnosti k určitému účelu; Acer rovněž neposkytuje žádné záruky, že tyto informace neporušují duševní vlastnictví. Acer si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit tyto webové stránky či popisované výrobky a/nebo programy. V případě, že platné právo neumožňuje vyloučit nepřímé záruky, výše uvedené vyloučení odpovědnosti se na vás nemusí vztahovat.

Omezení odpovědnosti

Acer ani její dodavatelé nejsou v žádném případě povinni hradit jakékoli přímé, zvláštní, nepřímé, náhodné či následné škody nebo škody jakéhokoli jiného druhu včetně ztráty zisku nebo dat ve spojení s použitím nebo funkcí těchto webových stránek, jakýchkoli odkazů na tyto webové stránky nebo materiály či informace uvedené na kterékoli nebo na všech webových stránkách, a to ať už jde o škody vzniklé z jednání, ze smlouvy, či protiprávního činu, a to i v případě, že společnost Acer byla o možnosti vzniku takových škod informována. V případě, že platné právo neumožňuje vyloučit ani omezit odpovědnost za některé škody, výše uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti se na vás nemusejí vztahovat.

Odkazy na jiné webové stránky

Odkazy na webové stránky třetí strany umístěné na těchto stránkách jsou uváděny výhradně pro zajištění vašeho pohodlí. Pokud je použijete, opustíte tyto webové stránky. Acer nekontroluje ani neovlivňuje stránky takových třetích stran a ani je neschvaluje a nečiní v souvislosti s nimi žádná prohlášení. Jestliže se rozhodnete vstoupit na jakékoli webové stránky třetí strany, na něž je uveden odkaz na těchto stránkách, činíte tak výhradně na vlastní riziko.

* Společnost Acer si vyhrazuje právo tuto politiku kdykoli změnit. Upozornění, která jsou zde uvedena, mohou být změněna bez předchozího varování.

* Nejnovější aktualizace: srpen 2020