選單

Juridisch

Acer Inc., adres 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C. en de wereldwijd daartoe behorende groep bedrijven waarvan u hier een lijst vindt, hierna 'Acer' genoemd, willen u erop wijzen dat ongeoorloofd gebruik van materialen op deze site strijdig kan zijn met wetgeving op het gebied van copyright, handelsmerken, privacy en openbaarmaking, en regelgeving omtrent communicatie en relevante verordeningen.

Copyright

Alle informatie en materialen ('Materialen') op de website van Acer worden aangeboden door Acer of andere oorspronkelijke makers. Acer verleent u het recht documenten en het daarbij horende grafische materiaal op deze website te gebruiken, downloaden, kopiëren en verspreiden in overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in uw overeenkomst met Acer. Als u geen lopende directe overeenkomst heeft met Acer, is het u alleen toegestaan om dergelijke documenten en het bijbehorende grafische materiaal te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (mits alle copyright- en eigendomsvermeldingen behouden blijven). Het is u niet toegestaan deze te verveelvoudigen, vertonen, verspreiden of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden tenzij u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Acer.

Reacties van gebruikers

Informatie, materialen en ideeën die u overbrengt naar of plaatst op de website van Acer, worden als niet-vertrouwelijke informatie, materialen en ideeën zonder eigendomsrechten beschouwd en overeenkomstig de privacyrichtlijn behandeld. Het is verboden om materialen op deze website te plaatsen of van deze website af te halen die illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, godslasterlijk of in enig opzicht strijdig zijn met de wet. Acer heeft het recht om toezicht te houden op reacties die door gebruikers op deze website worden geplaatst, maar is hiertoe niet verplicht. Acer wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal of berichten van gebruikers af.

Trademark

De handelsmerken, logo's en servicemerken (gezamenlijk de 'Handelsmerken') die op de site worden weergegeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot de handelsmerken, logo's en servicemerken in de onderstaande tabel, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Acer, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven. Niets uit de inhoud van deze Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie of recht, hetzij door implicatie, uitsluiting of anderszins, om Handelsmerken die op de website worden getoond te gebruiken, zonder toestemming van Acer of de derde partij die mogelijk het eigendomsrecht voor de op de website weergegeven Handelsmerken bezit. Misbruik van op de website weergegeven Handelsmerken of ander materiaal is ten strengste verboden. Let op: Acer zal op doortastende wijze toezien op de naleving van intellectuele-eigendomsrechten en zal hiertoe gebruikmaken van alle relevante wettelijke middelen, inclusief strafrechtelijke vervolging.


Software

Op het gebruik van door u van deze website gedownloade software zijn de licentievoorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in de licentieovereenkomst die bij de software is geleverd. U mag de software pas downloaden of installeren nadat u de voorwaarden van de toepasselijke softwarelicentieovereenkomst heeft gelezen en hiermee akkoord bent gegaan. Bepaalde software die bij systemen wordt geleverd kan afwijken van de voor de verkoop bestemde versie (indien beschikbaar), gaat mogelijk niet vergezeld van gebruikershandleidingen en beschikt mogelijk niet over de volledige programmafunctionaliteit.

Disclaimer

Acer doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid van de informatie op deze website of de geschiktheid hiervan voor een bepaald doel en doet geen toezeggingen met betrekking tot het bijwerken van de informatie. DEZE INFORMATIE WORDT VERSTREKT IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN ACER WIJST ELKE GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTIG AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM. Acer behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze website of de beschreven producten en/of programma's. Mogelijk staat de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet toe en is de bovenstaande uitsluiting daarom niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS ACER OF EEN VAN ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE, WEBSITES DIE NAAR DEZE WEBSITE LINKEN OF DE MATERIALEN OF INFORMATIE OP EEN VAN OF AL DEZE WEBSITES, HETZIJ VOORTVLOEIEND UIT EEN OVEREENKOMST OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD, ZELFS ALS ACER OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. MOGELIJK STAAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE EN ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN DAAROM NIET OP U VAN TOEPASSING.

Links naar andere websites

Links naar websites van derden worden enkel aangeboden voor uw gemak. Als u op deze links klikt, verlaat u deze website. Acer controleert deze websites van derden niet, heeft geen invloed op de inhoud hiervan, onderschrijft de inhoud niet en doet geen uitspraken over deze websites. Als u besluit om via de links op deze website naar deze websites van derden te gaan, doet u dit geheel op eigen risico.

* Acer behoudt zich te allen tijde het recht voor om dit beleid te wijzigen. De hierin opgenomen kennisgeving kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

* Laatst bijgewerkt: augustus 2020