選單

Informacje prawne

Firma Acer Inc., z siedzibą 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road., Xizhi 221, New Taipei City, Taiwan, R.O.C., oraz grupa należących do niej spółek z całego świata, których listę zamieszczono tutaj, nazywane dalej "Acer" zwraca uwagę, że wykorzystywanie materiałów z tej witryny internetowej bez uzyskania stosowej zgody może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, a także przepisy dotyczące ochrony prywatności i wizerunku, czy komunikacji elektronicznej.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie informacje lub materiały (dalej "materiały") zamieszczone w serwisie internetowym Acer są dostarczane przez firmę Acer lub inne podmioty posiadające stosowne prawa autorskie. Firma Acer upoważnia użytkowników serwisu do wykorzystywania, pobierania kopiowania oraz rozpowszechniania dokumentów i związanych z nimi elementów graficznych zgodnie z warunkami umowy zawartej między użytkownikiem a firmą Acer. Osoby, które nie zawarły odpowiedniej umowy bezpośrednio z firmą Acer, mogą wykorzystywać takie dokumenty i związane z nimi elementy graficzne wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych (pod warunkiem zachowania wszystkich informacji dotyczących praw autorskich i innych dotyczących własności intelektualnej), natomiast bez uzyskania pisemnej zgody firmy Acer nie mogą powielać, prezentować, rozpowszechniać ani wykorzystywać ich żadnych do celów komercyjnych.

Odpowiedzialność użytkowników

Wszelkie informacje, materiały lub pomysły przekazywane do serwisu internetowego Acer lub umieszczane w nim będą traktowane jako informacje jawne i nie objęte prawami własności intelektualnej, a także będą przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności. Nie wolno umieszczać ani przesyłać w tym serwisie materiałów nielegalnych, zawierających groźby, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, obrażających uczucia religijne, ani innych naruszających jakiekolwiek przepisy prawa. Firma Acer może, chociaż nie jest do tego zobowiązana, monitorować wypowiedzi użytkowników tego serwisu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników.

Zastrzeżone znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe, logo oraz oznaczenia usług (nazywane łącznie "znakami towarowymi") umieszczone w tym serwisie internetowym, w tym między innymi zamieszczone w poniższej tabeli są znakami towarowymi firmy Acer Inc. lub jej znakami towarowymi zarejestrowanymi w USA lub innych krajach. Wszystkie inne marki oraz nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Żadna z treści umieszczonych w tym serwisie internetowym nie może być interpretowana jako dające się wywnioskować, nieuprawnione lub jakiekolwiek inne udzielenie licencji lub prawa do używania znaków towarowych, uwidocznionych w tym serwisie, bez uzyskania stosownej zgody firmy Acer lub innego podmiotu będącego właścicielem odpowiednich znaków towarowych. Surowo zabrania się niezgodnego z prawem używania znaków towarowych uwidocznionych w tym serwisie internetowym lub w treściach w nim dostępnych. Firma Acer ostrzega, że będzie aktywnie chronić swoją własność intelektualną w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w tym w trybie postępowania karnego.


Informacje o oprogramowaniu

Oprogramowania pobierane z tego serwisu może być używane wyłącznie zgodnie z warunkami licencji, która jest dostarczana wraz z oprogramowaniem lub dołączona do niego. Oprogramowanie wolno pobierać lub instalować wyłącznie po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków odpowiedniej licencji. Niektóre programy oferowane w zestawie z systemami mogą różnić się od wersji sprzedawanych oddzielnie (o ile są dostępne) oraz mogą nie zawierać instrukcji obsługi lub mieć zablokowane niektóre z funkcji.

Zastrzeżenie

Firma Acer nie gwarantuje dokładności informacji zamieszczonych w tym serwisie internetowych, ich przydatności do określonego celu, ani ich aktualizowania. INFORMACJE SĄ UDOSTĘPNIANE TAKIE JAKIE SĄ. FIRMA ACER NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI WPROST ANI W SPOSÓB DAJĄCY SIĘ WYWNIOSKOWAĆ, ANI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWODAWSTWA, W TYM MIĘDZY INNYMI NIE GWARANTUJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI BRAKU NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Firma Acer zastrzega sobie prawo do modyfikowania, bez uprzedzenia, tego serwisu lub opisanych w nim produktów i/lub programów. Obowiązujące ustawodawstwo może zabraniać wyłączenia gwarancji dorozumianych, dlatego powyższe wyłączenie może nie obejmować wszystkich użytkowników.

Ograniczenie odpowiedzialności

FIRMA ACER ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY, ANI JAKIEKOLWIEK INNE WŁĄCZAJĄC W TO UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH, POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TEGO SERWISU INTERNETOWEGO I JEGO FUNKCJONOWANIEM, ODNOŚNIKÓW DO TEGO SERWISU LUB ZAWARTYCH W NIM MATERIAŁÓW BĄDŹ INFORMACJI, ZARÓWNO W RAMACH POWÓDZTWA O NIEDOTRZYMANIE UMOWY, JAK I O CZYN ZABRONIONY, NAWET WTEDY, GDY FIRMA ACER ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO MOŻE ZABRANIAĆ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA MOGĄ NIE OBEJMOWAĆ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW.

Odnośniki do innych serwisów internetowych

Odnośniki do serwisów internetowych innych podmiotów są zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkowników. Po ich użyciu użytkownicy opuszczają serwis internetowy Acer. Firma Acer nie przegląda ani nie kontroluje serwisów prowadzonych przez inne podmioty i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nie. Użytkownicy korzystają z odnośników do serwisów prowadzonych przez inne podmioty wyłącznie na własne ryzyko.

* Firma Acer zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych zasad w dowolnej chwili. Zamieszczona tu uwaga prawna może ulec zmianie bez uprzedzenia.

* Ostatnia aktualizacja: sierpień 2020.